Spot46

 

Privacybeleid

Privacyverklaring

SHOP hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en mensenhandel verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe jij je privacy rechten kunt uitoefenen en  geven overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Verantwoordelijke

Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en mensenhandel  is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Voor vragen zijn wij bereikbaar op:
Van de Spiegelstraat 9
2518 ES  Den Haag
[email protected]

070-3614747

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van SHOP en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

SHOP gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij vinden het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van de cliënten, bezoekers, donateurs, medewerkers, vrijwilligers en overige relaties – ‘de betrokkenen’- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval:

 • Je persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierna genoemde doeleinden;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die wij minimaal nodig hebben voor deze doeleinden;
 • Je informeren als we jouw gegevens moeten delen vanwege een wettelijke vereiste;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je  persoonsgegevens, je hier op zullen wijzen en deze zullen respecteren.

Waarom verzamelen wij je gegevens

 • Zodat we met je in contact  kunnen komen en kunnen blijven  (als je gebruik maakt van het contactformulier).
 • Voor het bieden van hulp- en dienstverlening
 • Voor de bedrijfsvoering, om te voldoen aan een wettelijk verplichting.
 • Voor verantwoording aan de subsidiegever; daarvoor anonimiseren wij de persoonsgegevens.

Jouw toestemming

 • Door je aan te melden, geef je aan dat je kennis hebt genomen van de manier waarop SHOP je gegevens verwerkt zoals beschreven in dit document.
 • Wij willen je graag zo goed mogelijk helpen. Als het wenselijk of nodig is om je gegevens met een ander organisatie te delen, dan vragen wij je daar schriftelijk je toestemming voor. Je toestemming wordt vastgelegd in je dossier. Je kunt een gegeven toestemming altijd intrekken.

Welke persoonsgegevens verwerken we

SHOP kan persoonsgegevens verwerken, doordat iemand bij SHOP gaat werken of vrijwilliger wordt, als iemand gebruik maakt van de diensten van SHOP en/of omdat deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons worden verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: – naam, – (e-mail en overige) adresgegevens, – telefoonnummer, – IP-adres, gegevens over de (voortgang van de) ondersteuning die SHOP levert en gegevens die betrekking hebben op personeelsaangelegenheden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van gegevens

De gegevens worden gebruikt om als maatschappelijke dienstverlener en als werkgever in het kader van de bedrijfsvoering, de daarbij behorende taken en wettelijke plichten naar behoren uit te voeren. Ook kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van het uitvoeren van een met de cliënt gesloten overeenkomst tot begeleiding van die cliënt. Voorts worden gegevens gebruikt voor het behandelen van klachten en geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole. Gegevens die betrekking hebben op het personeel van SHOP worden onder andere gebruikt voor de behandeling van personeelszaken, het vaststellen van salarisaanspraken, het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met het beëindigen van een dienstverband, interne en accountantscontrole en in verband met bedrijf medische zorg.

Bewaartermijn gegevens

SHOP bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt, tenzij dit nodig is voor historische, statistische of onderzoeksdoeleinden, of op grond van een wettelijk voorschrift.

Delen van gegevens met derden

Alleen in specifieke gevallen worden derden/andere organisaties voorzien van gegevens. Dit is het geval als de wet dit vereist of als de betrokkene daar toestemming voor gegeven heeft.

Gegevens die niet tot individuele personen herleidbaar zijn, kunnen voor statistische of historische doeleinden aan derden worden verstrekt.

Toegang tot gegevens

SHOP gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen zodat persoonsgegevens worden beschermd. Alleen medewerkers en personen die in opdracht van SHOP werkzaamheden verrichten, hebben toegang tot de gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Via een beveiligde verbinding en door middel van een naam- en wachtwoordbeveiliging worden diegenen geautoriseerd om toegang te krijgen tot de gegevens. Alle medewerkers die toegang hebben zijn op basis van hun arbeidsovereenkomst tot geheimhouding verplicht. Ook nadat zij uit dienst zijn gegaan.

Met zakelijke dienstverleners maakt SHOP afspraken om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen

Je hebt altijd recht om jouw gegevens in te zien. Als je vindt dat bepaalde gegevens niet correct zijn en je wilt deze laten wijzigen of verwijderen, overleg je dit met de medewerker. En je hebt het recht om jouw gegevens mee te nemen.

Laatst herzien: 25 november 2019